Kutatási tevékenység


Felületkutatás elektronspektroszkópiai módszerek felhasználásával, elektronspektroszkópia módszerek/eszközök fejlesztése és alkalmazása
Felületkutatási program
 • Az atomi környezet hatásának tanulmányozása a mélyen kötött atomi héjek kemény röntgensugarakkal történő rezonáns és nemrezonáns gerjesztése során kilépő elektronok nagy energiafelbontású vizsgálatával. A létrejövő atomi átmenetek megfigyelése és modellezése félvezetők, illetve 3d átmeneti fémek esetében. A megfigyelt elektronspektrumokban tükröződő gerjesztési folyamatok, valamint a betöltetlen elektronállapotok lokális szerkezetének tanulmányozása. A kísérletek egy részét a HASYLAB/DESY HAXPES (HArd X-ray PhotoElectron Spectroscopy) laboratóriumában végezzük, szinkrotronsugárzás felhasználásával. 
  Legutóbbi közleményeink: 10.1103/PhysRevB.73.195101, 10.1016/j.susc.2006.11.059, 10.1016/j.elspec.2007.02.009, 10.1016/j.elspec.2007.12.001, 10.1002/sia.213410.1016/j.susc.2007.03.039
 • Szilárdtestek felületi és határrétegei kémiai állapotának, illetve elektronszerkezetének analízise elektronspektroszkópiai (XPS és X-AES) módszerekkel.  (Módszerek: XPS = Röntgengerjesztéses fotoelektron spektroszkópia, X-AES = Röntgengerjesztéses Auger-elektron spektroszkópia) 
  Legutóbbi közleményeink10.1016/S0065-3276(07)00014-7, P21619
 • A szilárdtestekben végbemenő elektronszórás kísérleti és elméleti módszerekekl történő tanulmányozása. Az  elektron-transzport folyamatok jellemzése szilárdtestek felületközeli rétegeiben, az elektronspektroszkópiai módszerek számára fontos fizikai paraméterek származtatása a visszaszórt elektronok nagy energiafelbontású elektronspektrumainak elemzéséből és modellezéséből. A szórási kísérleteknél az elektronok primér energiája 10 keV-ig terjedhet. (Módszerek: Reflection Electron Energy Loss Spectroscopy - REELS, Elastic Peak Electron Spectroscopy - EPES)
  Legutóbbi közleményeink: 10.1002/sia.2231, 10.1016/j.elspec.2007.11.002, 10.1016/j.susc.2008.02.008, 10.1002/sia.2671, 10.1016/j.susc.2009.03.007
Felületi és határrétegek kémiai állapotának analízise elektronspektroszkópiai (XPS és X-AES) módszerekkel 
 • A nyomottvizes nukleáris erőművek szerkezeti anyagainak felületén kialakult passzív réteg korrózióállóságának vizsgálata (beleértve az összetétel és az összetevők kémiai állapota koncentrációprofiljának meghatározását) 
  Legutóbbi közleményeink: 10.1016/j.jnucmat.2005.09.01310.1016/j.electacta.2006.09.007, P21205, P21206
 • Nagy hatásfokú félvezető vékonyréteg napelemek kutatása (az összetétel - szerkezet - tulajdonságok összefüggéseinek feltárása) a napelemek funkcionális rétegeiben végbemenő fizikai és kémiai folyamatok jobb megértése céljából (együttműködésben az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézettel). 
  Legutóbbi közleményeink
  : P19337 
 • Nanoszerkezetű anyagok tulajdonságainak és elektronszerkezetének tanulmányozása
Fejlesztések
 • Elektronspektroszkópiai módszerek, valamint elektronspektrométerek  és gerjesztő források kutatása/fejlesztése

Anyagtudományi kutatási program

Multiréteg kinetika és szerkezet vizsgálata
Felületvizsgálat szekunder semleges-részecske tömegspektométerrel (SNMS)és szekunder ion tömegspektrométerrel (SIMS) (bővebben » )
 • mélységi koncentrációprofil meghatározása tudományos és ipari alkalmazásokhoz
 • szennyezők és adalék komponensek mélységi eloszlásának feltérképezésére minőségbiztosításhoz
 • eltemetett határrétegek vizsgálata
 • környezeti analízis
Félvezető detektorok kutatása és fejlesztése
 • A félvezető detektorokban lejátszódó alapvető folyamatok tanulmányozása
 • A  Si(Li) Si-pin, Si-SDD és CdTe detektorok válaszfüggvényének meghatározása X-, γ- és töltöttrészecske esetére. A detektorok tulajdonságainak javítása analóg és digitális impulzus-alak diszktriminátorral
 • Si-pin töltöttrészecske-detektorok sugárterhelési tűrőképességének vizsgálata
Szcintillációs detektorok kutatása és fejlesztése
 • Szervetlen szcintillátorokban lejátszódó alapvető folyamatok és a spektrális teljesítőképesség tanulmányozása, különös tekintettel az elektron energiaveszteészi folyamatokra ritka földfém alapú kristályokban
 • 3D helyzetérzékeny detektorok kutatása és fejlesztése
 • detektorrendszer fejlesztése orvosi képalkotáshoz (különálló és MRI-be beépített kisállat PET, helikális CT demonstrátor, stb.)
 • 4π térszögű, kombinált töltöttrészecske/γ-multidetektor rendszer fejlesztése a SPIRAL2 számára (PARIS együttműködés)
Röntgenspektroszkópia
Elemi összetétel meghatározása szilárd, por és folyadék mintákban röntgenfluoreszcencia (XRF) technikával. Kristályos anyagok szerkezetének vizsgálata röntgendiffrakció (XRD) módszerrel. (bővebben » )
 •  Golyósmalomban őrölt nanoszemcsés porminták fizikai tulajdonságainak vizsgálata 
 • Összetétel és anyagszerkezet vizsgálata röntgensugaras módszerekkel:
  • Röntgendiffrakció: szemcsés és vékonyréteg nanoszerkezetek vizsgálata
  • Röntgenfluoreszcens analízis: roncsolásmentes elemi analízis
Hidegfizika
 • magashőmérsékletű szupravezetők elektromágneses tulajdonságainak kísérleti vizsgálata
 • a 'vortex anyagok' (vegyes állapotú örvények a szupravezetőben) fizikájának tanulmányozása
 • nanokristáylos ötvözetek mágneses tulajdonságainak vizsgálata
Műszaki tevékenység
 • hidegfizikai kutatásokhoz szükséges eszközök (kriosztátok, minták, SQUID-alapú eszközök) tervezése és gyártása
 • kriotechnikai szolgáltatások
 • cseppfolyós hélium ellátás